Registered. Office

CB-229, Ring Road, Naraina, New Delhi-110 028

Corporate Office cum
Show Room :

455, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon-122016
(Haryana)

Works :

258, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon-122016,
Haryana (INDIA)

67, Phase-VI, Sector-37, Udyog Vihar,
Gurgaon, Haryana (INDIA)

CB-229, Ring Road Naraina,
New Delhi-110028 (INDIA)

Telephone :

91-124-4344600 91-124-4344699 sanjiv@himanshuapparels.com